Επαγγελματική Ανάπτυξη

Επαγγελματική Ανάπτυξη

Η προσέγγισή μας στην επαγγελματική ανέλιξη.

Βασίζουμε την προσέγγισή μας στην επαγγελματική ανέλιξη, στην αναπτυξιακή φιλοσοφία της εταιρείας, η οποία δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η επαγγελματική ανέλιξη προκύπτει από έναν συνδυασμό εργασιακών εμπειριών, ανατροφοδότησης, σχέσεων και εκπαίδευσης και αποτελεί μια κοινή ευθύνη μεταξύ των εργαζομένων και των προϊστάμενών τους.

Η μέθοδος ανάπτυξής μας εστιάζει στη δημιουργία σπουδαίων ηγετικών στελεχών – από το να ηγούμαστε του εαυτού μας στο να ηγούμαστε ομάδων και στο να ηγούμαστε ηγετών.

Εμπειρία - Ανάπτυξη - Απόδοση

Επαγγελματική ανάπτυξη στην Baxter

Shanghai Employees in a meeting

Η Φιλοσοφία Ανάπτυξής μας

Η φιλοσοφία μας στην επαγγελματική ανάπτυξη υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο βασικός τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι εργαζόμενοι είναι μέσω των εργασιακών εμπειριών. Η ανατροφοδότηση, η καθοδήγηση από μέντορα και η δημιουργία σχέσεων είναι σημαντικά στην ανάπτυξη και έχουν ενσωματώσει τη διαρκή ανατροφοδότηση στην ισχυρή κουλτούρα απόδοσης και ανάπτυξής μας. Η επίσημη εκπαίδευση και οι συνδυασμένες ευκαιρίες μάθησης επίσης διατίθενται στους εργαζομένους μας μέσω των προγραμμάτων της Baxter, Development Essentials (Θεμελιώδη Στοιχεία Ανάπτυξης), Management Essentials (Θεμελιώδη Στοιχεία Διοίκησης) και Leadership Essentials (Θεμελιώδη Στοιχεία Ηγεσίας), καθώς και άλλες σχετικές προσφορές και προγράμματα.

Employees working

Απόδοση και επαγγελματική ανάπτυξη

Η προσέγγισή μας για απόδοση και ανάπτυξη βασίζεται στο τρίπτυχο A.C.E. (Align.Check-In.Execute [Ευθυγράμμιση.Αξιολόγηση.Εκτέλεση]), το οποίο ορίζει την προσδοκία ότι οι εργαζόμενοι έχουν μηνιαίες Αξιολογήσεις με τους προϊσταμένους τους αναφορικά με την ανατροφοδότηση και ανάπτυξη. Ένα ευρύ φάσμα πόρων διατίθεται σε εργαζόμενους και διευθυντές για τη μεγιστοποίηση των Αξιολογήσεων A.C.E. και την ώθηση της βελτιωμένης απόδοσης και ανάπτυξης στην Baxter. Μέσω της πύλης MyCareer@Baxter, οι εργαζόμενοι μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση σε εργαλεία ανάπτυξης και σχεδιασμού, καθώς και σε ολοκληρωμένες πληροφορίες για τις προσδοκίες και τους στόχους απόδοσης, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και τις θέσεις εργασίας στην Baxter.

Employees Meeting

Εργαλεία & Προγράμματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Προσφέρουμε μια ποικιλία εργαλείων και πόρων επαγγελματικής ανάπτυξης, που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους εργαζομένους να αξιολογούν τα θετικά τους σημεία και τους τομείς που χρήζουν ανάπτυξης, τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και προσωπικά κίνητρα, καθώς και να βοηθούν στην κάλυψη των κενών. Το Leadership Competencies (Ηγετικές Ικανότητες) της Baxter είναι μια βάση στην οποία εστιάζουν οι εργαζόμενοι τις προσπάθειες ανάπτυξής τους και παρέχουμε λεπτομερείς οδηγούς ανάπτυξης που βοηθούν τους εργαζόμενους να προσδιορίσουν τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν ειδικά για τις ανάγκες ανάπτυξής τους. Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν και να αναφέρονται σε αυτές τις πηγές σε μόνιμη βάση.

Μικτή, Online & εντός της διδακτικής αίθουσας εκμάθηση και εκπαίδευση

Οι ενότητες Development Essentials (Θεμελιώδη Στοιχεία Ανάπτυξης) προσφέρονται στους εργαζομένους σε όλα τα επίπεδα και περιλαμβάνουν μαθήματα που βοηθούν στη δημιουργία μιας επαγγελματικής και ηγετικής βάσης. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στο παγκόσμιο σύστημα διαχείρισης εκμάθησης, στο οποίο προσφέρονται μαθήματα σε πολλές γλώσσες. Το σύστημα περιλαμβάνει προγράμματα ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning) και εκμάθησης με τη μεταφορά πληροφοριών τμηματικά (micro-learning) με θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης, διοίκησης και ηγεσίας, καθώς και τεχνικά θέματα όπως η εστίασή μας στην ποιότητα, οι διεργασίες και τα συστήματα της Baxter, τα εταιρικά προϊόντα, οι δεξιότητες χρήσης Η/Υ, το περιβάλλον, η υγεία και η ασφάλεια, η φαρμακοεπαγρύπνηση, η επιχειρηματική και χρηματοοικονομική οξυδέρκεια, η διαχείριση έργων και πολλά άλλα.

Ανάπτυξη διοικητικών και ηγετικών στελεχών

Μέσω του Management Essentials (Θεμελιώδη Στοιχεία Διαχείρισης), οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι λαμβάνουν επιπρόσθετη εκπαίδευση και ανάπτυξη σε ένα εύρος τομέων, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού διοίκησης, σταδιοδρομίας και ανάπτυξης, καθώς και της καθοδήγησης και της παροχής ανατροφοδότησης.  Επίσης, στους έμπειρους διευθυντές και διοικητικά στελέχη παρέχεται πρόσβαση στο Leadership Essentials (Θεμελιώδη Στοιχεία Ηγεσίας), το οποίο περιλαμβάνει εργαλεία και προγράμματα ανάπτυξης που στοχεύουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικής οξυδέρκειας, ευρύτερων ηγετικών ικανοτήτων σε επιχειρηματικό και οργανωτικό επίπεδο, καθώς και δεξιοτήτων, όπως η υποκίνηση και η ανάπτυξη άλλων.

Αποτελεσματικότητα ομάδας

Η δημιουργία ομάδων υψηλής απόδοσης είναι κρίσιμης σημασίας για την Baxter για να γίνει ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον. Για να ενισχύσει τις ομάδες παγκοσμίως σε όλη την εταιρεία, σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, η Baxter έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο δημιουργίας ομάδων υψηλής απόδοσης που συνίσταται από:

  • Σεμινάρια High Performing Team (HPT) Journey για ηγετικές ομάδες, τα οποία είναι μονοήμερα σεμινάρια που είναι σχεδιασμένα για την επαναβαθμονόμηση της προσδοκίας των ομάδων και της ηγεσίας, τα οποία ενδυναμώνουν περαιτέρω τις ομαδικές σχέσεις και δημιουργούν εμπιστοσύνη
  • Το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων εισηγήθηκε δραστηριότητες ανάπτυξης ομάδων
  • Δραστηριότητες ανάπτυξης ομάδων που μπορούν να εισηγηθούν τα ηγετικά στελέχη χωρίς επιπρόσθετη υποστήριξη

Όλα τα διευθυντικά στελέχη έχουν πρόσβαση στο MyTeam@Baxter, μια εσωτερική online πύλη για πόρους διευθυντικών στελεχών