Ενσωμάτωση & Διαφορετικότητα

Ενσωμάτωση & Διαφορετικότητα

Διεθνής Ενσωμάτωση και Διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας.

Στη Baxter, η ενσωμάτωση και η διαφορετικότητα αφορά στη δημιουργία ομάδων υψηλής απόδοσης, βασισμένες στη διαφορετικότητα των μελών, οι οποίες είναι συμμετοχικές και καινοτόμες και στην προώθηση της εταιρικής κουλτούρας, ώστε κάθε εργαζόμενος να νιώθει ότι αξίζει, τον σέβονται και ότι είναι ασφαλής να είναι ο εαυτός του. Είμαστε αφοσιωμένοι στην προσέλκυση, παρακίνηση και διατήρηση ενός ανθρώπινου δυναμικού που βασίζεται στην ενσωμάτωση και τη διαφορετικότητα για να μπορεί να αντιμετωπίζει καλύτερα τις ανάγκες των εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, ασθενών και όσων τους φροντίζουν. Εκτιμώντας τη διαφορετικότητα, κάνουμε τη σημαντική διαφορά στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο.

Η παγκόσμια στρατηγική μας για την ενσωμάτωση εστιάζει σε τέσσερις βασικούς τομείς:

  • Ανθρώπινο δυναμικό: Πρόσληψη και δημιουργία ομάδων υψηλής απόδοσης βασισμένες στη διαφορετικότητα των μελών, οι οποίες είναι συμμετοχικές και καινοτόμες
  • Χώρος εργασίας: Προώθηση της εταιρικής κουλτούρας ενσωμάτωσης, ώστε κάθε εργαζόμενος να νιώθει ότι αξίζει, τον σέβονται και ότι είναι ασφαλής να είναι ο εαυτός του
  • Κοινότητες: Καλλιέργεια στρατηγικών και ποικιλόμορφων συνεργασιών με προμηθευτές και την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούμαστε
  • Αγορά: Εξέταση των αναγκών των πελατών και των ασθενών τους σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Baxter

«Η Baxter δεσμεύεται να προωθήσει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, που προσελκύει, δεσμεύει και διατηρεί ένα ποικιλόμορφο ανθρώπινο δυναμικό, για να οδηγεί την καινοτομία της υγειονομικής περίθαλψης, με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ασθενών στους οποίους παρέχουμε υπηρεσίες. Η ενσωμάτωση διαφορετικών υποβάθρων και απόψεων στο σύνολο του οργανισμού μας, είναι αυτό που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε την αποστολή μας, να σώζουμε και να διατηρούμε ζωές.»

Joe Almeida, Πρόεδρος Δ.Σ. και CEO

«Θέσαμε προτεραιότητα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στον στόχο της παγκόσμιας ενσωμάτωσης, καθώς ένας χώρος εργασίας βασισμένος στην ενσωμάτωση είναι κρίσιμης σημασίας, τόσο για την επιτυχία μας, όσο και για την ικανοποίηση των εργαζομένων. Για την ακρίβεια, έχουμε αυτή τη στιγμή έναν αριθμό δραστηριοτήτων, ώστε να βοηθήσουμε την Baxter να προσελκύσει, προσλάβει και διατηρήσει ταλέντα από διαφορετικά υπόβαθρα και κουλτούρες, καθώς και διαφορετικές εμπειρίες. Και είμαστε αφοσιωμένοι σε μια κουλτούρα όπου όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να συνεργαστούν και να δουλέψουν μαζί αποτελεσματικά».

Jeanne Mason, Αντιπρόεδρος, Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων   

Εκτιμώντας τις διαφορές, μας βοηθά να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο.

Για την προώθηση της παγκόσμιας στρατηγικής ενσωμάτωσης...

Πιστεύουμε στις ίσες ευκαιρίες

Ως εργοδότης ίσων ευκαιριών, η Baxter απαγορεύει τη διάκριση ή την παρενόχληση των αιτούντων για εργασία, των εργαζόμενων ή τρίτων λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου, εθνότητας, καταγωγής, ηλικίας, σωματικής και νοητικής ανικανότητας, ιατρικής πάθησης, γενετικής ταυτότητας, οικογενειακής κατάστασης, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου, ιδιότητας στρατιωτικού ή απόστρατου ή άλλης βάσης που προστατεύεται από τη νομοθεσία.

Παρέχουμε εκπαίδευση σε θέματα ενσωμάτωσης και & διαφορετικότητας

Όλοι οι εργαζόμενοι ολοκληρώνουν την εκπαίδευση στην ενσωμάτωση και στη διαφορετικότητα που έχει σχεδιαστεί με εστίαση στην ασυνείδητη προκατάληψη, στις επιπτώσεις και στους τρόπους άμβλυνσης και κατάργησής της. Η Baxter καθοδηγεί περαιτέρω τους εργαζόμενους να σκεφθούν για τις προκαταλήψεις τους, ενσωματώνοντας ελέγχους προκατάληψης, ειδικές συστάσεις και ενέργειες για τρόπους άμβλυνσης ή κατάργησης των προκαταλήψεων κατά τη διάρκεια βασικών αποφάσεων για τα ταλέντα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης, ανατροφοδότησης, αξιολόγησης των ταλέντων, κ.λπ. 

Συμβούλιο Παγκόσμιας Ενσωμάτωσης

Το συμβούλιο Global Inclusion Council (Συμβούλιο Παγκόσμιας Ενσωμάτωσης, GIC) της Baxter λειτουργεί υπό την προεδρία του Εταιρικού Αντιπροέδρου για την Αμερικανική Ήπειρο και με σύνθεση από περίπου 15 ανώτατα ηγετικά στελέχη από τις επιχειρηματικές μονάδες, περιοχές και λειτουργίες της εταιρείας. Αυτά τα ηγετικά στελέχη έχουν τον ρόλο των προασπιστών, υποστηρικτών και εμπνευστών ιδεών, όσον αφορά στην ενσωμάτωση και στη διαφορετικότητα σε όλη την εταιρεία. Το GIC είναι υπεύθυνο για την υπεράσπιση και την προώθηση των προτεραιοτήτων της εταιρείας, σε θέματα ενσωμάτωσης και διαφορετικότητας διεθνώς, καθώς για την ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών σχεδίων ενσωμάτωσης. Το GIC συνεχίζει να εστιάζει διεθνώς στην προώθηση γυναικών και μειονοτήτων που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς σε ηγετικές θέσεις και στην ώθηση ηγετικών ικανοτήτων και κουλτούρας ενσωμάτωσης.

Υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Υποστηρίζουμε και συμμετέχουμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα που προωθούν τη διαφορετικότητα και ενσωμάτωση στην επόμενη γενιά που θα ενταχθεί στο ανθρώπινο δυναμικό.

Υποστηρίζουμε τις Ομάδες Επιχειρηματικών Πόρων

Οι Ομάδες Επιχειρηματικών Πόρων (Business Resource Groups, BRG) παρέχουν ένα φόρουμ για να αναπτύξουν οι εργαζόμενοι δεξιότητες, να βιώσουν πολύτιμες πολιτισμικές διασυνδέσεις και να υποστηρίξουν βασικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Αυτές οι ομάδες υποστηρίζουν τους επιχειρηματικούς στόχους της Baxter και στοχεύουν στη βελτίωση προσωπικής ανέλιξης και πολυπολιτισμικής κατανόησης, ενώ ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, πελατών, επιχειρηματικών και κοινοτικών εταίρων. Η Baxter έχει οκτώ καθιερωμένες BRG: African American Leadership Council, Asian Leadership Network, Latinos@Baxter, Baxter Equality Network, Baxter Women Leaders, Baxter EnAbles, Early Career Professionals και BaxVets.