Νέοι προμηθευτές

Νέοι προμηθευτές

Η Baxter λαμβάνει υπ’ όψιν την τιμή, την ποιότητα, τα περιβαλλοντικά κριτήρια και άλλους παράγοντες κατά την επιλογή και αξιολόγηση των προμηθευτών της. 

Η Baxter εργάζεται για τη δημιουργία αμοιβαία επωφελών συνεργασιών με τους προμηθευτές μας. Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με την Baxter και πιστεύετε ότι έχετε προϊόντα ή υπηρεσίες που ταιριάζουν στις ανάγκες μας, παρακαλούμε εγγραφείτε μέσω της πύλης Registration Portal και δημιουργήστε το προφίλ σας. 

Επίσης, η Baxter προσπαθεί να αυξήσει την ποικιλομορφία της ομάδας των προμηθευτών της και να αναπτύξει σχέσεις με εταιρείες μικρού μεγέθους  ιδιοκτησίας μειονοτήτων,  γυναικών, ΛΟΑΤΚΙ, ατόμων με ειδικές ανάγκες και βετεράνων. 
Η δέσμευσή μας για ενσωμάτωση εκτείνεται πέρα από το από το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό και επιδιώκει να συμβάλει στην οικονομική σταθερότητα στις τοπικές μας κοινότητες. Εάν ανήκετε σε μία από τις παραπάνω ομάδες προμηθευτών, χρησιμοποιήστε τη φόρμα εγγραφής για να ανεβάσετε την πιστοποίησή σας. 

Λόγω του μεγάλου όγκου αιτημάτων, δεν είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε ή να παρακολουθήσουμε, απευθείας αιτήματα που γίνονται εκτός αυτής της διαδικασίας.  Στη διαδικασία εγγραφής σας, φροντίστε να συμπεριλάβετε αναλυτικά στοιχεία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, ώστε να αυξήσετε την προβολή σας στην εταιρεία μας. 
 

Βιώσιμη διεργασία προμηθειών

Λαμβάνουμε υπ’ όψιν διάφορους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες, καθώς ενσωματώνουμε βιώσιμες πρακτικές στις διεργασίες προμηθειών μας. Συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας για να εντοπίσουμε ευκαιρίες που θα βελτιώσουν την περιβαλλοντική απόδοση και θα προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σύνολο της βάσης των προμηθευτών μας.

Αιτήματα υποβολής προσφορών και συμφωνίες προμηθευτών

Ενσωματώνουμε τη βιωσιμότητα στα αιτήματα υποβολής προσφορών (RFP) και στα υποδείγματα συμβάσεων με προμηθευτές παγκοσμίως. Αυτό ενισχύει τη δέσμευσή μας και παρέχει ένα μέσο εκτίμησης της ικανότητας κάθε προμηθευτή να υποστηρίξει την εξέλιξη ως προς τους στόχους βιωσιμότητάς μας και να συναλλαχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα προμηθευτών μας.

Ζητείται από τους προμηθευτές να παράσχουν τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω ενός RFP:

  • Την πολιτική βιωσιμότητας και δήλωση αποστολής τους
  • Μια περιγραφή των πρωτοβουλιών και εκβάσεων βιωσιμότητας της εταιρείας
  • Μια λίστα βραβείων σχετικών με βιωσιμότητα που έλαβαν
  • Γνωστοποίηση περιβαλλοντικών παραβιάσεων και πρόστιμα τα τελευταία τρία χρόνια
  • Στοιχεία σχετικά με αγορές από διάφορους προμηθευτές, ιδιαίτερα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο RFP (κατά περίπτωση) και
  • Πληροφορίες για άλλες πρωτοβουλίες που θα υποστήριζαν την πρόοδο κατά των στόχων βιωσιμότητας της Baxter.

Η πρότυπη σύμβαση προμηθευτών μας απαιτεί από τους προμηθευτές που έχουν έδρα στις Η.Π.Α. να πιστοποιούν τη συμμόρφωσή τους με τους ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους περί ίσων ευκαιριών. Οι προμηθευτές δεσμεύονται επίσης να καταβάλουν καλόπιστες προσπάθειες να λάβουν υπ’ όψιν μικρές εταιρείες και εταιρείες που ανήκουν σε μειονότητες, γυναίκες, απόστρατους και άλλες ομάδες διαφορετικότητας ως προμηθευτές όταν επιλέγουν τους δικούς τους προμηθευτές.  Δείτε τις πληροφορίες για τον Προμηθευτή Ομάδας Διαφορετικότητας κατωτέρω για να μάθετε περισσότερα για τις προσπάθειές μας σε αυτόν τον τομέα.

Η σύμβαση ενθαρρύνει επίσης προμηθευτές να προσδιορίσουν προϊόντα ή και υπηρεσίες για χρήση από την Baxter με μειωμένη περιβαλλοντική επίπτωση. Ζητάμε από τους προμηθευτές μας να παρέχουν τακτικές ενημερώσεις για τις δραστηριότητες βιωσιμότητάς τους.

Σχετικά με τη διαφορετικότητα, την ποιότητα και τη συμμόρφωση

Πρότυπα Ποιότητας για Προμηθευτές

Τα Πρότυπα Ποιότητας για Προμηθευτές παρέχουν μια σταθερή διεργασία αξιολόγησης προμηθευτών και τυποποιημένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των μεταξύ μας σχέσεων.  Πιστεύουμε ότι μια κοινή δέσμευση για συνεργασία σε επιχειρηματικό τομέα με υψηλά δεοντολογικά πρότυπα θα βελτιώσει τις επιχειρηματικές σχέσεις μας.

Πρότυπα δεοντολογίας & συμμόρφωσης

Πιστεύουμε ότι μια κοινή δέσμευση για συνεργασία σε επιχειρηματικό τομέα με υψηλά δεοντολογικά πρότυπα θα βελτιώσει τις επιχειρηματικές σχέσεις μας.