Προμηθευτές της Baxter

Προμηθευτές της Baxter

Η αποστολή μας να σώζουμε και να προστατεύουμε τις ζωές εφαρμόζεται και στους προμηθευτές μας.

Λαμβάνουμε υπ’ όψιν διάφορους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες, καθώς ενσωματώνουμε βιώσιμες πρακτικές στις διεργασίες προμηθειών μας. Συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας για να εντοπίσουμε ευκαιρίες που θα βελτιώσουν την περιβαλλοντική απόδοση, όπως η μείωση της χρήσης ενέργειας, της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και των αποβλήτων.

Προωθούμε, επίσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη τη βάση των προμηθευτών μας και επιδιώκουμε να μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες προμηθειών από εταιρείες μικρού μεγέθους ή εταιρείες που ανήκουν σε μειονότητες, γυναίκες, ΛΟΑΤ, ανάπηρα άτομα και απόστρατους, ενεργώντας προδραστικά για τον εντοπισμό κατάλληλων προμηθευτών.

 • Παγκόσμια Πρότυπα Εφοδιαστικής Αλυσίδας:  Η Baxter εγκρίνει και στηρίζει ένθερμα τα πρότυπα GS1 για τον τομέα υγείας. Πιστεύουμε ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων από το σύνολο του κλάδου θα βελτιώσει την ασφάλεια των ασθενών και θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη που θα αυξάνει την αποδοτικότητα και την ακεραιότητα.
   
 • Εμπορική συμμόρφωση: Αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για εμάς η συμμόρφωση με τους νόμους που ρυθμίζουν τις εξαγωγές, τις εισαγωγές και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας.  Οι ευθύνες μας αναφορικά με τη συμμόρφωση περιλαμβάνουν κατάλληλες απαιτήσεις ελέγχου ασφαλείας (screening), συμβατικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας, τις οποίες οι αντιπρόσωποι, οι διανομείς, οι προμηθευτές και άλλοι με τους οποίους συναλλασσόμαστε πρέπει να πληρούν. Πέραν των απαιτήσεων της Baxter που πρέπει να πληρούν, οι αντιπρόσωποι, διανομείς, προμηθευτές και άλλοι με τους οποίους συναλλάσσεται η Baxter ή την εκπροσωπούν, αναμένεται να συμμορφώνονται με το πνεύμα και το γράμμα όλων των κείμενων νόμων που ρυθμίζουν τις εξαγωγές, τις εισαγωγές και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας.
   
 • Υπεύθυνες διεργασίες Προμηθειών & Logistics: Η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα μας εκτείνεται από τους παραγωγούς πρώτων υλών έως τους τελικούς χρήστες των προϊόντων μας. Η εταιρεία μας είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία και προώθηση μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας.

​Πολιτικές και πρότυπα που διέπουν τη διεργασία Προμηθειών

Πρότυπα Ποιότητας για Προμηθευτές

Τα Πρότυπα Ποιότητας για Προμηθευτές μας παρέχουν μια σταθερή διεργασία αξιολόγησης προμηθευτών και τυποποιημένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των μεταξύ μας σχέσεων.

Πρότυπα δεοντολογίας & συμμόρφωσης

Πιστεύουμε ότι μια κοινή δέσμευση για συνεργασία σε επιχειρηματικό τομέα με υψηλά δεοντολογικά πρότυπα θα βελτιώσει τις επιχειρηματικές σχέσεις μας. 

Έντυπο Προμηθευτή για Αίτηση Αλλαγή της Baxter

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με email στη διεύθυνση [email protected] και αναφέρετε «SNC Question» (Ερώτηση για το SNC) στη γραμμή θέματος για πρόσθετες πληροφορίες ή ερωτήσεις. 

Για τους υφιστάμενους προμηθευτές μας

​Σημαντικό: Απαίτηση της Αίτησης του Προμηθευτή για Αλλαγή (SNC)

Αναμένουμε ότι όλοι οι προμηθευτές μας θα μας ενημερώσουν πριν προβούν σε οποιεσδήποτε αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με καθορισμένες απαιτήσεις, την ποιότητα του προϊόντος ή την υποβολή στις ρυθμιστικές αρχές.

Οι προμηθευτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν το Supplier Notice of Change Form (Έντυπο Προμηθευτή για Αίτηση Αλλαγής της Baxter) (GQF-11-03-04) και να το υποβάλουν [email protected] εκ των προτέρων. Πρέπει να περιλαμβάνει την απαραίτητη τεκμηρίωση της αλλαγής που θα καταδεικνύει την αποδοχή και συμμόρφωση της αλλαγής.

Αναμένουμε ότι οι δραστηριότητες ελέγχου αλλαγών του προμηθευτή θα είναι καλά σχεδιασμένες και τεκμηριωμένες για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση των προϊόντων με τις απαιτήσεις.

Αναμένεται από τους προμηθευτές μας, κατ’ ελάχιστο:

 • Να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό που εκτελεί την αλλαγή διαθέτει τα προσόντα για να την κάνει
 • Να αξιολογούν όλες τις αλλαγές για τον κίνδυνο προϊόντων ή διεργασίας συμπεριλαμβανομένης της αποδοτικότητας και ασφάλειας
 • Να τεκμηριώνουν και να ενημερώνουν σωστά τις αλλαγές στην Baxter, εγγράφως, πριν την εκτέλεση, και
 • Να λαμβάνουν την έγκριση της Baxter, εγγράφως, με τη χρήση του Εντύπου SNC της Baxter, πριν την εφαρμογή.

Όροι και προϋποθέσεις για εντολές αγοράς παγκοσμίως