Έκθεση εταιρικής ευθύνης

Έκθεση εταιρικής ευθύνης

Η Baxter έχει ένα μεγάλο ιστορικό ηγετικής παρουσίας στον τομέα της εταιρικής ευθύνης και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Μέσω της διαδικασίας υποβολής ετήσιων εκθέσεων, προβαίνουμε στη μέτρηση και αξιολόγηση της απόδοσής μας, κοινοποιούμε την πρόοδο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και προσδιορίζουμε ευκαιρίες για να πετύχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Οι εκθέσεις εταιρικής ευθύνης μας