?

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Σε περίπτωση που θέλετε να αναφέρετε κάποια εικαζόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια που αφορά σε προϊόν της εταιρείας μας, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τα τηλέφωνα:
210 28 80 073, από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 9:00-17:00
6973 55 5551 ή 694 45 13 946, όλες τις υπόλοιπες ώρες

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 Η παρούσα δήλωση, παρέχει πληροφορίες για το πως η Baxter (εφεξής «Baxter», «εμείς», «δικό μας» ή «εμάς»), εγγεγραμμένη ως Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας του εν  λόγω φαρμακευτικού προϊόντος, μαζί με τις συνδεόμενες επιχειρήσεις της, τους διαδόχους της, τους εκχωρητές της και τους υπεργολάβους της, όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση, συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.  

Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Η Baxter πρόκειται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς παρακολούθησης της ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων, μέσω της καταγραφής,  ανίχνευσης, αξιολόγησης και  πρόληψης των ανεπιθύμητων συμβάντων.
Η Baxter θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τα κάτωθι:
(1) Αν είστε ο αναφέρων ενός ανεπιθύμητου συμβάντος που  αφορά κάποιο άλλο άτομο- στη βάση ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των νομικών της υποχρεώσεων αναφορικά με την ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων,
(2) Αν είστε ασθενής που αναφέρετε ένα ανεπιθύμητο συμβάν – στη βάση ότι αυτό είναι απαραίτητο για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι εκούσια (εκτός αν είστε επαγγελματίας υγείας που είστε υποχρεωμένος να αναφέρετε ανεπιθύμητα συμβάντα), αν όμως δεν παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο ερώτημά σας.
Δε πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για κανένα άλλο σκοπό, και τα δεδομένα σαςυ δε πρόκειται να κοινοποιηθούν σε κανένα άλλο τρίτο μέρος εκτός αν υποχρεούμαστε από το νόμο να το πράξουμε (πχ. από  Εποπτικές Αρχές) ή εκτός αν αυτό το τρίτο μέρος ενεργεί εκ μέρους της Baxter ως εκτελών την επεξεργασία.

Για πόσο διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρηθούν για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω  και για όσο απαιτείται και/ή επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Σε ποιόν ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων;
Για τους σκοπούς που τονίστηκαν ανωτέρω, η Baxter  δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου Baxter και σε παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν εκ μέρους της Baxter, όπως  παρόχους διαχείρισης  πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών και παρόχους υπηρεσιών σχετικών με την  διαχείριση και επεξεργασία περιπτώσεων ανεπιθύμητων συμβάντων.
Ορισμένα τρίτα μέρη από αυτά που αναφέρθηκαν ανωτέρω, είναι δυνατόν να επεξεργαστούν τα  προσωπικά σας δεδομένα εκτός  της χώρας σας. Το επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σε άλλη χώρα, μπορεί να μην είναι αντίστοιχο  με αυτό της χώρας σας. Παρόλα αυτά εμείς, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο σε χώρες όπου  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας, ή λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι αποδέκτες παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα, αυτό το  διασφαλίζουμε, με το να συνάπτουμε κατάλληλες συμφωνίες διαβίβασης δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για αυτά τα  τρίτα μέρη,  καθώς και να έχετε πρόσβαση στα αντίγραφα των συμφωνιών που έχει συνάψει η  η Baxter με αυτά, αποστέλλοντας  επικοινωνία στη διεύθυνση privacy@baxter.com ή στη greece_shs_privacy@baxter.com.

Τα δικαιώματά σας
Δικαιούσθε να:
- ελέγξετε αν διατηρούμε  προσωπικά σας δεδομένα , και  εφόσον διατηρούμε ,  μπορείτε να ελέγξετεγια  ποιους σκοπούς και τι είδους προσωπικά δεδομένα διατηρούμε σχετικά με εσάς  και να ζητήσετε αντίγραφα των εν λόγω αρχείων, 
- ζητήσετε διόρθωση ή/και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία δεν είναι ακριβή ή  που υπέστησαν επεξεργασία για σκοπούς πέραν αυτών που περιγράφονται ανωτέρω 
- ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
- σε ορισμένες περιπτώσεις, να  αντιταχθείτε  στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
- ζητήσετε πληροφορίες για τις ταυτοποιήσεις  ή τις κατηγορίες των τρίτων μερών στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα,
- υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή, ήτοι στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Αρχή)

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, είναι η Baxter Hellas ΕΠΕ, ως εγγεγραμμένη Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος, όπως αυτός δηλώνεται στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για τον Ασθενή. Παρακαλείστε να απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτηση έχετε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στην:
Baxter Hellas ΕΠΕ
Μαρίνου Αντύπα 47 και Ανάφης, Νέο Ηράκλειο 14121
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102880000
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: greece_shs_privacy@baxter.com